Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

STÁLE  ZVEREJŇOVANÉ  INFORMÁCIE  O OBCI ŽAŠKOV


v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 1. ZBIERKA ZÁKONOV SR
  Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na Obecnom úrade v Žaškove.
  Zbierka zákonov je v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov každému prístupná na nazretie v papierovej podobe. Možnosť kopírovania za úhradu vo výške materiálových nákladov v súlade so sadzobníkom úhrad zverejnených obcou.
  Zbierka zákonov je tiež každému prístupná v elektronickej podobe na Obecnom úrade v Žaškove v úradných hodinách obecného úradu.
 2. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE
  Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade, alebo na internetovej stránke obce www.zaskov.sk.
 3. SŤAŽNOSTI
  Sťažnosti možno podávať na Obecnom úrade v Žaškove v úradných hodinách obecného úradu.
 4. ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY A LEBO INÉ PODANIA
  Žiadosti, návrhy, podnety a iné podania možno podávať poštou na adresu obce alebo osobne v podateľni na Obecnom úrade v Žaškove v úradných hodinách obecného úradu.
 5. UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
  Do uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Žaškove v úradných hodinách obecného úradu, alebo na internetovej stránke obce www.zaskov.sk.
 6. INFORMÁCIE O SPÔSOBE ZÍSKANIA INFORMÁCIÍ

           - Miesto, kde je možné informácie získať:
                           Obecný úrad v Žaškove
                           Hlavná 112/106, 027 21  Žaškov

           - Čas: V úradných hodinách obecného úradu, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke obce.


           - Spôsob získavania informácií:
              Obec poskytuje informácie na základe žiadosti podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o                       zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

           - Spôsob podávania žiadosti:
             Žiadosť možno podať ústne do zápisnice, písomne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným                                   spôsobom.

            - Náležitosti žiadosti:
              Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho                      adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácii sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácii žiadateľ navrhuje.

           7.  INFORMÁCIE  O  POSTUPE  PRI  VYBAVOVANÍ  VŠETKÝCH  ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV  A  INÝCH  PODANÍ, VRÁTANE  LEHÔT, OPRAVNÝCH  PROSTRIEDKOV  A  MOŽNOSTI  SÚDNEHO  PRESKÚMANIA, PREHĽAD  PRÁVNYCH  PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK  PODĽA, KTORÝCH  OBEC  KONÁ  A  ROZHODUJE, ALEBO KTORÉ  UPRAVUJÚ  PRÁVA  A  POVINNOSTI  FYZICKÝCH  A  PRÁVNICKÝCH OSÔB  VO  VZŤAHU  K  OBCI

        - Miesto, kde informácie možno získať:
           Obecný úrad v Žaškove
           Hlavná 112/106, 027 21  Žaškov

        - Čas: V úradných hodinách obecného úradu.