Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Informácie o možnosti a spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

a o súdnom preskúmavaní rozhodnutí obce


1) Opravné prostriedky voči rozhodnutiam obce:

     - Miesto podania opravného prostriedku:

                             Obecný úrad v Žaškove

                             Hlavná 112/106
                             027 21  Žaškov

     - Spôsob podania opravného prostriedku:

        vždy písomne a v dvoch exemplároch, pokiaľ v konkrétnom rozhodnutí obce nie je uvedené inak.

      - Lehota na podanie opravného prostriedku:

        lehota je 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a  

        samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

 

2) Súdne preskúmavanie rozhodnutí obce

        Súdnemu preskúmaniu podliehajú tie rozhodnutia obce, kde to pripúšťa ustanovenie §  244 a nasl. Občianskeho súdneho

        poriadku,  resp. to vyplýva z osobitných právnych  predpisov.

        Pri preskúmavaní rozhodnutia musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti  požadované platnou právnou úpravou.