Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

PREHĽAD PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ A VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK

 

Obec Žaškov v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Žaškov:

Právne predpisy

- Ústava Slovenskej republiky
- zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších  predpisov
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady v znení                   neskorších právnych predpisov
- zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných  finančných orgánov v znení     neskorších predpisov
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) znení neskorších predpisov
- zákon SNR č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní       (živnostenský  zákon) v znení neskorších predpisov
- zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
- ostatné právne normy upravujúce kompetencie obce.

Pokyny
      Interné pokyny starostu obce neboli vydané.

    Inštrukcie
           Obec Žaškov nevydala v rámci svojej kompetencie žiadne inštrukcie.

    Výkladové stanoviská
           Obec Žaškov tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorá je  budovaná ako sústava jednostupňová.

           Obec nevydala žiadne výkladové stanovisko týkajúce sa vnútorného alebo vonkajšieho  chodu právnickej osoby

            verejného práva.