Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Odpadové hospodárstvo

 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu, plastov, skla - 2024

Zobraziť harmonogram Typ: PDF dokument, Velkosť: 417.72 kB

 

 

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

Obec Žaškov v súlade s § 4 ods.6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchzádajúci kalendárny rok 2022.

 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI ŽAŠKOV JE: 46,22 %.

 

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2023 je 18,00 EUR/tona.

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 172.47 kB

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Obec Žaškov v súlade s § 4 ods.6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchzádajúci kalendárny rok 2022.

 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI ŽAŠKOV JE: 52,46 %.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2023 je 15,00 EUR/tona.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 (152.2 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Obec Žaškov v súlade s § 4 ods.6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchzádajúci kalendárny rok 2021.

 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI ŽAŠKOV JE: 55,53%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2022 je 15,00 EUR/tona.

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Obec Žaškov v súlade s § 4 ods.6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchzádajúci kalendárny rok 2020.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020 (118.96 kB)

 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI ŽAŠKOV JE: 47,16%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2021 je 18,00 EUR/tona.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Obec Žaškov v súlade s § 4 ods.6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchzádajúci kalendárny rok 2019.

 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchzádajúci kalendárny rok 2019

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Žaškov v súlade s § 4 ods.6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchzádajúci kalendárny rok 2018.


ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI ŽAŠKOV JE: 28,08%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2019 je 10,00 EUR/tona.

Úoveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu na rok 2023: 25,00 €/osoba/rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stručný popis systému zberu triedeného odpadu v obci

Kliknite pre zobrazenie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce (335.47 kB)

kde je podrobne popísaný systém zberu v obci

V zmysle § 81 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pôvodca komunálnych odpadov, okrem skutočností podľa odseku 1 písm. b) je povinný

  1. nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
  2. zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  3. užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  4. ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Komunálny odpad

do 110 l alebo 120 l kovovej alebo plastovej zbernej nádoby, prípadne 110 l vrece 

Frekvencia odvozu komunálneho odpadu -  podľa počtu osôb v domácnosti

  • 1-2 osoby - 1x mesačne (kuka nádoba označená žltou farbou)

  • 3-6 osôb - 2x mesačne (kuka nádoba označená červenou farbou)

  • 7 a viac osôb - každý týždeň (kuka nádoba označená zelenou farbou)

Firma Brantner Fatra, s.r.o. za účelom zefektívnenia a skvalitnenia poskytovania služieb – t.j. vývozu komunálneho odpadu žiada občanov, aby v deň vývozu komunálneho odpadu v čase od 6:00 – 21:00 hod. vykladali zberné nádoby ku krajnici hlavnej cesty alebo ku krajnici miestnych komunikácií. Pri zbere umiestniť zbernú nádobu pri okraj vozovky tak, aby bol k nej možný prístup a bolo ju možné vyvážať, ak nie je možný vývoz priamo zo stanovišťa zbernej nádoby, odstrániť prekážky, ktoré by mohli brániť riadnemu odstráneniu, odvozu a zneškodneniu odpadu (odstavené vozidlá, prekážajúce konáre stromov, sneh, iné prekážky),

Po vyprázdnení je potrebné nádoby na komunálny odpad v čo najkratšom čase umiestniť späť na vyhradené miesto.

Z domácností, kde nebudú zberné nádoby vyložené, sa dodatočný vývoz neuskutoční. 

 

Plasty, obalové kovy (plechovky), viacvrstsvové kombinované obaly (tetrapaky-krabice z mlieka, ďzúsov...) 

sa zbierajú spolu do žltého plastového vreca, ktoré sú k dispozícii na Obecnom úrade.

Harmonogram vývozu plastov na rok 2021 tu k nahliadnutiu (78.73 kB)

 

Sklo 

sa zbiera do zelených zberných nádob (zvony) o objeme 1100 l rozmiestnených po obci.

 

Elektroodpad

Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory

- zber sa uskutočňuje spravidla  2 krát ročne. Zber je oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu, obecnej internetovej stránky.

Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov alebo na zbernom dvore v obci Žaškov

Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom. Občan môže použité batérie a akumulátory odovzdať distribútorovi do spätného zberu.

 

Papier - formy zberu:

a) výkupu papiera za protihodnotu (napr. toaletný papier, hygienické vreckovky a pod.)

b) školského zberu. Zber papiera v ZŠ a MŠ bude oznámený žiakom prostredníctvom školského rozhlasu, triednymi učiteľmi alebo na webovom sídle školy. (Termín zberu za protihodnotu a školský zber bude zverejnený na webovom sídle obce Žaškov, prostredníctvom miestneho rozhlasu a informačných tabúľ v obci.)

c) prostredníctvom kontajnera na zbernom dvore
d) občania môžu papier individuálne odovzdať za protihodnotu aj u nezmluvného partnera, ktorý  má prevádzku mimo územia obce a má na túto činnosť oprávnenie

 

Železo - železný šrot

Zber železného šrotu, sa realizuje prostredníctvom špecializovanej spoločnosti, ktorá má z obcou uzatvorenú zmluvu a to prostredníctvom zberu podľa harmonogramu alebo podľa potreby, vyhlásením v miestnom rozhlase a na webovom stránke obce. Šrot je možné dočasne odovzdať do dňa odvozu v zbernom dvore.

 

Veterinárne a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky

Tento odpad sú držitelia povinní odovzdať do verejných lekární.

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky je zakázané ukladať do nádob na zmesový, alebo triedený komunálny odpad, alebo na iné miesta, alebo voľne na verejné priestranstvo obce.

 

Jedlé oleje a tuky

jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v zbernom dvore. Tento odpad je potrebné odovzdať v bandaskách, v plastových fľašiach či iných uzatvárateľných obaloch s funkčným uzáverom, ktoré sú nevratné a držitelia odpadu si ich zabezpečujú individuálne. 

Zber uskutočňuje aj základná škola.

 

Textil a šatstvo

Zbiera sa do špeciálnych kontajnerov rozmiestnených na verejných priestranstvách po obci a na zbernom dvore.

 

Odpadové pneumatiky

Formou spätného zberu u distribútora (predajcu, v pneuservise) pneumatík.

Na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou

 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Obyvatelia obce v individuálnej bytovej výstavbe sú povinní kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (ďalej len BRO) v kompostovacom zariadení umiestnenom na vlastnom pozemku a vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nakladať s produktom v rámci činnosti kompostovania.