Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

 

 

Otváracie hodiny:

Utorok  8.00 – 16.00 hod.

Streda 13.00 – 17.00 hod.

Štvrtok 8.00 – 16.00 hod.

Prvá sobota v mesiaci 8.00 - 12.00 hod.

 

Na zberný dvor je možné umiestňovať len odpady, uvedené v prevádzkovom poriadku!

Prevádzkový poriadok

Sú to nasledovné druhy odpadu:

Biologicky-rozložiteľný odpad /20 02 01/ - zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov sa vykonáva tak,  aby orezy stromov a kríkov (drevné časti rastlín), boli oddelené od mäkkých častí rastlín a to mimo areálu zberného dvora (spravidla na mieste vzniku drevného odpadu)

- Objemný odpad /20 03 07/

              Komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám používaných v systéme zberu komunálneho odpadu. Je to nábytok z dreva, drevené okenné rámy bez sklenej výplne, koberce a pod (váľandy, skrine, komody a pod.). Držiteľ objemného odpadu je povinný najprv tento pokiaľ je to možné rozobrať, vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť, alebo uložiť v nádobe pre príslušný druh separovaných odpadov. Zvyšnú časť je povinný odovzdať v rozobratom resp. demontovanom stave, aby v zberných nádobách zaberali čo najmenší objem.

             V sadzbe poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je započítaný aj objemný odpad, ktorý bude odovzdaný na zbernom dvore a to do hmotnosti 200 kg resp. objemovo do 2 m3 na domácnosť a rok, t.j. bezplatne.

          Ak bude množstvo odovzdaného objemného odpadu presahovať stanovené množstvo na domácnosť a rok, tak toto množstvo bude spoplatnené v zmysle sadzobníka poplatkov. (§ 33 ods. 4 VZN Obce Žaškov č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 

Poplatok nad rámec stanoveného množstva odpadu pre domácnosť

– 0,18 €/kg (zahŕňa dopravu, uloženie na skládku, prenájom kontajnera, poplatok za zneškodnenie)

 

- Drobný stavebný odpad /20 03 08/-

Pri udržiavacích prácach, pri ktorých vznikne väčšie množstvo odpadu ako 1 m3 sa tento odpad nepovažuje za drobný stavebný odpad a ten, kto vykonáva tieto práce je povinný zabezpečiť likvidáciu takéhoto stavebného odpadu na vlastné náklady. Takýto odpad môže dať zlikvidovať aj obec s tým, že ten, kto vykonáva udržiavacie práce obci preplatí faktúry za vývoz a likvidáciu tohto odpadu.

              Množstvový zber drobných stavebných odpadov je spoplatnený. Sadzba poplatku je stanovená vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Žaškov.

              Poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu zaplatí jeho pôvodca, alebo uložiteľ v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Žaškove v deň jeho odovzdania na zberný dvor. Sadzba poplatku je 0,05 € za jeden kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín

- Šatstvo /20 01 10/ - šatstvo je potrebné odovzdať čisté, bez obsahu nebezpečných látok zabalené v plastových vreciach, ktoré budú uložené v samostatnom uzatvorenom kontajneri.

- Jedlé oleje a tuky /20 01 25/ - použité tekuté jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v uzavretých PET fľašiach. Pevné tuky, margaríny , masti      v originálnom balení alebo v plastových téglikoch, vedierkach.