Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

2023

VZN č. 2/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žaškov Stiahnuté: 81x | 31.08.2023

2022

VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a šk.zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žaškov - zrušené VZN-kom č. 2/2023 Stiahnuté: 88x | 22.05.2023

VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 88x | 03.01.2023

VZN obce Žaškov č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 114x | 08.01.2024

2020

VZN č. 2/2020 o miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich používaní na území obce Žaškov – zrušené VZN-kom č. 1/2023 Stiahnuté: 424x | 15.05.2023

VZN č. 3/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, príspevkov a úhradách za poskytované služby Stiahnuté: 283x | 07.01.2021

VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žaškov - zrušené VZN-kom č. 1/2022 Stiahnuté: 324x | 15.05.2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2020 o určení nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žaškov - zrušené VZN-kom č. 1/2022 Stiahnuté: 119x | 15.05.2023

VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené VZN-kom č. 3/2022 Stiahnuté: 226x | 15.05.2023

VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Stiahnuté: 206x | 15.01.2021

2019

VZN Obce Žaškov č. 2 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné a komunálne odpady - platné do 31.12.2020 Stiahnuté: 283x | 15.05.2023

2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené VZN č. 2/2019 Stiahnuté: 794x | 15.05.2023

2016

VZN 1 / 2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadnia Stiahnuté: 339x | 13.08.2018

Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 332x | 11.01.2019

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 201x | 05.01.2021

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 121x | 08.11.2023

VZN 2 / 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou Stiahnuté: 327x | 13.08.2018

VZN 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí Stiahnuté: 366x | 13.08.2018

VZN 5 / 2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v obci Žaškov Stiahnuté: 338x | 13.08.2018

dodatok_1 k VZN 3/2016 - zrušené VZN-kom č. 2/2023 Stiahnuté: 364x | 19.10.2023

Stránka