Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

2022

VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a šk.zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žaškov - zrušené VZN-kom č. 2/2023 Stiahnuté: 62x | 22.05.2023

VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 64x | 03.01.2023

2020

VZN č. 2/2020 o miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich používaní na území obce Žaškov – zrušené VZN-kom č. 1/2023 Stiahnuté: 395x | 15.05.2023

VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žaškov - zrušené VZN-kom č. 1/2022 Stiahnuté: 293x | 15.05.2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2020 o určení nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žaškov - zrušené VZN-kom č. 1/2022 Stiahnuté: 90x | 15.05.2023

VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené VZN-kom č. 3/2022 Stiahnuté: 201x | 15.05.2023

VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Stiahnuté: 165x | 15.01.2021

2019

VZN Obce Žaškov č. 2 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné a komunálne odpady - platné do 31.12.2020 Stiahnuté: 252x | 15.05.2023

2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené VZN č. 2/2019 Stiahnuté: 756x | 15.05.2023

2016

VZN 1 / 2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadnia Stiahnuté: 310x | 13.08.2018

Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 302x | 11.01.2019

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 173x | 05.01.2021

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 93x | 08.11.2023

VZN 2 / 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou Stiahnuté: 291x | 13.08.2018

VZN 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí Stiahnuté: 333x | 13.08.2018

dodatok_1 k VZN 3/2016 - zrušené VZN-kom č. 2/2023 Stiahnuté: 327x | 19.10.2023

Dodatok č. 2 k VZN č. 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí Stiahnuté: 353x | 20.11.2023

VZN 4 / 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žaškov Stiahnuté: 541x | 13.08.2018

VZN 5 / 2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v obci Žaškov Stiahnuté: 305x | 13.08.2018

2015

VZN 1 / 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne stavebné odpady Stiahnuté: 366x | 13.08.2018

Stránka