Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

2016

Dodatok č. 2 k VZN č. 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí Stiahnuté: 398x | 20.11.2023

VZN 4 / 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žaškov Stiahnuté: 583x | 13.08.2018

2015

VZN 1 / 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne stavebné odpady Stiahnuté: 453x | 13.08.2018

VZN 4 / 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené VZN-kom č. 2/2018 Stiahnuté: 332x | 15.05.2023

2013

VZN 5 / 2013 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Žaškov Stiahnuté: 325x | 13.08.2018

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Žaškov Stiahnuté: 400x | 13.08.2018

2012

Všeobecné podmienky priameho predaja majetku obce Žaškov Stiahnuté: 306x | 13.08.2018

VZN 2 / 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby - zrušené VZN-kom č. 3/2020 Stiahnuté: 276x | 15.05.2023

VZN 3 / 2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Žaškov (obsahuje 1 dodatok) - zrušené VZN-kom č. 3/2023 Stiahnuté: 543x | 19.10.2023

2011

VZN 1 / 2011 ustanovuje niektoré podmienky a podrobnosti o chove, držaní a vodení psov v obci Žaškov Stiahnuté: 332x | 13.08.2018

2009

VZN 19 / 2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Žaškov Stiahnuté: 232x | 13.08.2018

Zásady hospodárenia s majetkom obce Žaškov Stiahnuté: 244x | 13.08.2018

2007

VZN 14 / 2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 247x | 13.08.2018

Stránka