Obsah

Organizácie

                                                           Dobrovoľný hasičský zbor

Upozornenie na uhradenie členského príspevku na rok 2023 - pozor Z M E N A   ! ! !

                                                          Treba zaplatiť do 31.12.2022    !!!!!

Výbor  Dobrovoľného hasičského zboru  Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2022.

Na základe rozhodnutia zo zasadnutia výboru DHZ bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne :

 • Člen DHZ Žaškov vo veku od 18  do 60 rokov                            10 €

 • Člen DHZ Žaškov vo veku od 15 do 18 rokov                                5 €

 • Člen DHZ Žaškov vo veku nad 60 rokov                                         5 €.

 

Člen ktorý v príslušnom roku dosiahne vek 18 rokov do termínu možnosti zaplatenia členského príspevku uhradí členský príspevok v plnej výške.

Člen, ktorý v príslušnom roku dosiahne vek 60 rokov uhradí členský príspevok ako člen nad 60 rokov.

Každý novoprijatý člen je povinný zaplatiť členský príspevok za príslušný kalendárny rok. Záujemcovia o členstvo v DHZ, ktorí už v minulosti boli členmi sú povinní okrem členského príspevku uhradiť aj poplatok za vydanie členského preukazu.

Členovia , ktorí boli vylúčení z DHZ z dôvodu nezaplatenia členského príspevku, nebudú prijatí do DHZ po dobu 3 rokov.

 

     Príspevok je možné uhradiť do 31. decembra 2022 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406, prípadne na číslo účtu

SK 9709000000000054001455, do poznámky uviesť meno a priezvisko platiaceho člena DHZ.

 

Vážené hasičky a hasičky

 

         Z dôvodu pandemických opatrení nie je možné zvolať Výročnú členskú schôdzu, preto by som Vás chcel takýmto spôsobom informovať o zmenách, ktoré je potrebné vyriešiť v najkratšom období. Dňa 15.02.2020 VČS DHZ Žaškov schválila zvýšenie členských príspevkov nasledovne:

Člen DHZ Žaškov od 18 do 60 rokov                                  8 €

Člen DHZ Žaškov od 15 do 18 rokov                                  4 €

Člen DHZ Žaškov nad 60 rokov                                           4 €

     Člen, ktorý v príslušnom roku dosiahne vek 18 rokov do termínu možnosti zaplatenia členského príspevku uhradí členský príspevok v plnej výške. Člen, ktorý v príslušnom roku dosiahne vek 60 rokov uhradí členský príspevokako člen nad 60 rokov.

      Každý novoprijatý člen je povinný zaplatiť členský príspevok za príslušný kalendárny rok. Záujemcovia o členstvo v DHZ, ktorí už v minulosti boli členmi sú povinní okrem členského príspevku uhradiť aj poplatok za vydanie členského preukazu.

Členovia , ktorí boli vylúčení z DHZ z dôvodu nezaplatenia členského príspevku, nebudú prijatído DHZ po dobu 3 rokov.

 

Na rok 2021 bol uhradený členský príspevok na ÚzO Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dolný Kubín v sume 2 € na člena DHZ.

 

       Snem Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR dňa 11.12.2021 schválil členský príspevok na rok 2021 v sume 5€ na člena DHZ. Z toho 3 € zostanú na ÚzO Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dolný Kubín a 2 € budú poukázané na účet Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR do  Bratislavy. Členský príspevok bol zvýšený aj napriek tomu, že dobrovoľné hasičské zbory a okrskové výbory so zvýšením nesúhlasili.DPO SR združuje dobrovoľné hasičské zbory, pre ktoré organizuje okresné, krajské a celoslovenské súťaže hasičských družstiev. Taktiež udeľuje ocenenia a schvaľuje povýšenia členov, podľa štatútu o povyšovaní a ocenení členov DPO SR, za ktoré si ale musíme platiť. Dobrovoľné hasičské zbory organizujú výročné schôdze, IMZ-tky, pohárové súťaže, sú nápomocné pri rôznych akciách v obci a to všetko na vlastné náklady.

     DHZ platí členské príspevky na Územnú organizáciu Dolný Kubín, vždy v decembri predchádzajúci rok, aby členovia dostali hasičský kalendár ešte pred začiatkom nového roka. Potom sa nám stáva, že niektorí členovia sa rozhodnú nezaplatiť členský príspevok, pretože už nechcú byť hasiči, čím sú vylúčení z DHZ, ale z okresu nám zaplatené členské už nevrátia čím prichádzame o naše hasičské peniaze.

     Vyzývam členov, ktorých každý rok upozorňujeme na platenie členského, aby zvážili členstvo v DPO SR a oznámili výboru DHZ rozhodnutie o ukončení členstva v DPO SR.

        V prípade, že chcete aj po ukončení členstva podporiť náš Dobrovoľný hasičský zbor Žaškov a zúčastňovať sa na hasičských akciách, môžete tak urobiť formou finančného príspevku priamo na účet DHZ.

         Na základe zvýšenia sumy členského príspevku hradeného ÚzO Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dolný Kubín výbor DHZ Žaškov predkladá návrh  na zmenu členského príspevku na rok 2022 nasledovne:

Člen DHZ Žaškov od 18 do 60 rokov                                            10 €

Člen DHZ Žaškov od 15 do 18 rokov                                              5 €

Člen DHZ Žaškov nad 60 rokov                                                      5 €

Ostatné náležitosti sú uvedené v upozornení na zaplatenie členského príspevku.

 

       V roku 2021 sme vyzbierali členské v sume 492 € a zaplatili na ÚzO Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dolný Kubín sumu 134 €. Zostatok pre DHZ bol v sume 358 €.V roku 2022 pri počte 67 členov by mal byť príjem z členského 492 € z čoho by sme mali zaplatiť na ÚzO Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dolný Kubín sumu 335 €. Zostatok pre DHZ by mal byť 157 €. V prípade, že si schválime podľa návrhu výboru DHZ, pri počte 67 členov by mal byť príjem z členského 615 € z čoho by sme mali zaplatiť na ÚzO Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dolný Kubín sumu 335 €. Zostatok pre DHZ by mal byť 280 €.

Výsledok: aj keď budeme platiť vyššie členské príspevky, zostane nám pre DHZ menej ako minulý rok.

Je na rozhodnutí každého člena ako sa k tomu postaví, či chce byť členom, alebo hasičom, prípadne podporiť prácu dobrovoľných hasičov svojim príspevkom. Svoje rozhodnutie je potrebné potvrdiť vyplnením a podpisom dotazníka (66.27 kB), ktorý doručíte do 31.01.2022 predsedovi DHZ Marianovi Langovi alebo veliteľovi DHZ Miroslavovi Záňovi.

V prípade nejasností kontaktujte predsedu  DHZ , veliteľa DHZ.

 

Dotazník (66.27 kB)

 

                                                                                                                                                                                       Predseda DHZ Žaškov

                                                                                                                                                                                                  Marian Lang  

 

 

Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov za rok 2017

Rok 2017 začal dobrovoľný hasičský zbor pracovať s výborom DHZ v novom zložení. Predseda - Lang Marian, veliteľ – Záň Miroslav, tajomník – Dzúrik Ivan ml., preventivár - Bariet Jaroslav, pokladník - Záňová Denisa, strojník - Lang Tomek, hospodár - Zápotočný Milan, referent pre mládež - Chmara Richard, referent pre ženy - Chmarová Lenka. Nový výbor DHZ bol zvolený na obdobie 5 rokov. DHZ Žaškov má k dnešnému dňu 66 členov, ktorí sa pravidelne zapájajú do činnosti dobrovoľného hasičského zboru... dhz činnosť v pdf

O DHZ

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru (ďalej len OHZ), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

V súčasnosti má náš zbor okolo 97 členov. Stará sa o budovu požiarnej zbrojnice a celé jej vybavenie. Zasahuje pri požiaroch, povodniach a iných živelných pohromách. Zúčastňuje sa súťaží, preventívnych prehliadok, pomáha pri akciách v obci, škole a škôlke. Podľa stanov DPO SR sa 17.12. 2016 konalo Valné zhromaždenie DHZ Žaškov, na ktorom bol zvolený nový výbor DHZ Žaškov na volebné obdobie 2017 – 2022.

Výbor pracuje v tomto zložení:

 • Predseda - Lang Marián

 • Veliteľ - Záň Miroslav

 • Tajomník - Dzúrik Ivan ml.

 • Hospodár - Zápotočný Milan

 • Technik prevencie - Bariet Jaroslav

 • Pokladník - Záňová Denisa

 • Referent mládeže - Chmara Richard

 • Strojník - Lang Tomáš

 • Referent žien - Chmarová Lenka

 • Revízna komisia - Chmara Peter, Kurnota Martin, Bariet Jakub

 

Kliknite pre zobrazenie Bulletinu k 95. výročiu založenia DHZ

Vznik hasičskej jednoty v Žaškove

Počiatky vzniku siahajú do roku 1925. Hlavnú zásluhu má vtedajší učiteľ Ján Kubačka. Prvým veliteľom sa stal Andris Štefan a prvým predsedom Zvada Štefan, vtedajší obchodník. Medzi ďalších členov patrili: Pavolka Ján, ktorý šil aj prvé hasičské uniformy, Babic Ondrej, Žaškovský Ondrej, Hanko Juraj, Pavolka Michal, Turčina Pavol. Turčina Štefan, Farko Ondrej, Migo-Bakoš Ján, Ján Sokol-Čižmáre, Žoviak Ján.

Prvou požiarnou technikou boli dve ručné striekačky, ktoré zakúpil vtedajší urbár. Jedna vodu samostatne nasávala, do druhej ju bolo treba nalievať. Prvá hasičská budova stála pri Urbárnom dom, druhá u Užeka Ondreja-Krajných.

Hneď v prvom roku existencie zasahovali hasiči u Babica Blahu a Furindu a Pobehu-Kalinčiaka. Ďalším veliteľom bol Babic Ondrej Blaho v rokoch 1928-1938. Vystriedali ho Strapec Ján Šedivý a neskôr Žaškovský Ondrej. Medzi aktívnych členov patrili: Krúpa Ondrej, Žoviak Ondrej, Trnovský, Babiak-Surový, Brodňanský, Svorenčík, Čierny, Zápotočný, Zelina, Lacko Ján, Migo-Heľo a ďalší.

Nové uniformy sa používali od roku 1950. Z tohto obdobia spomenieme mená: Kajko Ondrej, Furinda Ondrej, Štítik-Paparčík, Lang Ján, Venceľ Ondrej, Lacko Ján-Miháľ (trubač), Haľamček Jozef, Ondrej Užek Krajný, Ján Chovan, Ján Furinda. V tomto období vypukol veľký lesný požiar v Lučivnej.

V ďalších rokoch vo funkciách pôsobili: Bateľ Zoltán (učiteľ), Kúdeľka Jozef (učiteľ), Chovan Ján, Kurnota Ján, Žaškovský Ondrej, Užek Ondrej. Spomínaný učiteľ Zoltán Bateľ zložil pre hasičský zbor aj hasičskú hymnu, ktorú do užívania zaviedol neskôr evanjelický kantor Ondrej Sokol.

Prvé ženy v zbore: Užeková Irena, Chmarová Mária, Lacková Zuzana, Zuzana Babiaková, Fánika Hanková, Margita Koníková, Margita Adamcová a Božena Molíková.

Najúspešnejšie družstvo žien: Sokolová Zuzana, Majdová Viera, Lomázová Viera, Chmarová Jana, Macková Jana, Turčinová Marta, Furindová Marta, Škutová Anna a Kajková Anna. Družstvo Plameň pracovalo pod vedením Ondreja Langa.

Technika bola obohatená o motorovú striekačku, vozidlo Tatra 805 a neskôr Praga V3S. Vo funkciách sa vystriedali: Migo Milan, Suroviak Milan, Zápotočný Jaroslav, Chmara Ján a Chovan Ján.

V sedemdesiatych rokoch sa začínajú vykonávať preventívne prehliadky a intenzívnejšie sa zapája do súťaží .Požiarna technika je v priestoroch kultúrneho domu a tie sú nevyhovujúce.

V osemdesiatych rokoch sa požiarna technika presúva na sklady poľn. družstva a sústavne je riešená otázka nevyhnutnosti postavenia samostatnej požiarnej zbrojnice. Tá sa doriešila v deväťdesiatych rokoch za starostovania Ondreja Žoviaka .Požiarna zbrojnica bola dostavaná v roku 1998 za výdatnej brigádnickej činnosti požiarnikov.