Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

     Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

     Obec Žaškov vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

     O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány obce - obecné zastupiteľstvo a starosta obce v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi.

     Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými zásadami správneho konania – ustanovenie § 3ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

     Stanovujú sa nasledujúce pravidlá a postup vybavovania:

a) o vybavení sa vedú samostatné spisy

b) lehota na vybavenie je 4 mesiace od doručenia podania na obecný úrad, ak osobitný  predpis neustanovuje lehotu na vybavenie

     konkrétneho podania. Starosta obce môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, ak je to potrebné pre  objektívne zistenie právne

     významných skutočností a okolností veci, ale môže túto lehotu aj skrátiť.

c) obec (poverení zamestnanci obce) je oprávnená vyzvať žiadateľa, resp. toho kto podanie  podal, aby v lehote do 15 dní od 

    doručenia výzvy doplnil údaje, príp. poskytol vysvetlenie. Zároveň je oprávnená požadovať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní.

    V prípade, ak  nedôjde k doplneniu podania v zmysle výzvy obce, obec vec odloží alebo vybaví.

d) ak sťažnosť podaná elektronikou poštou nie je podpísaná, sťažovateľ ju musí do 5  pracovných dní od jej podania potvrdiť

     vlastnoručným podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

e) o výsledku vybavenia veci obec písomne upovedomí toho, kto podanie podal.

f) anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti  od konkrétnych okolností.   

     V tomto prípade lehoty neplynú.