Obsah

OBEC ŽAŠKOV ZVEREJŇUJE NÁSLEDOVNÉ INFORMÁCIE

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov


a) Spôsob zriadenia obce:
     Obec Žaškov bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom   volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23. a 24. 11. 1990

b) Právomoci a kompetencie:
    Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky)

c) Organizačná štruktúra obce :

Orgánmi obce Žaškov sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

    Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

    Starosta obce Žaškov je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

    Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány (podľa potreby alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

- komisie obecného zastupiteľstva a to:

  • komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  • komisia pre financie a správu majetku,
  • komisia pre výstavbu, územý plán a životné prostredie,
  • komisia pre kultúru, športa a cestovný ruch,
  • komisia školstva,mládeže a sociálnych vecí,
  • komisia pre tvorbu monografie obce

- obecný úrad v Žaškove.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce Žaškov, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.