Obsah

Organizácie

Zbor pre občianske záležitosti

Prvá zmienka o činnosti ZPOZ-u podľa Obecnej kroniky Žaškova je z 2. júla 1960, kedy bol uskutočnený slávnostný zápis – a to uvítanie nového občana našej obce, Stanislava Koledu, syna učiteľa Imricha Koledu. Uvítanie bolo uskutočnené za prítomnosti vtedajšieho predsedu MNV p. Ondreja Majdu a tajomníka MNV p. Jána Chovana. Akciu poriadal Zväz žien, ktorý viedla p. Katarína Hrašková (predsedníčka SZŽ).

Prvá zmienka o činnosti ZPOZ-u podľa Obecnej kroniky Žaškova je z 2. júla 1960, kedy bol uskutočnený slávnostný zápis – a to uvítanie nového občana našej obce, Stanislava Koledu, syna učiteľa Imricha Koledu. Uvítanie bolo uskutočnené za prítomnosti vtedajšieho predsedu MNV p. Ondreja Majdu a tajomníka MNV p. Jána Chovana. Akciu poriadal Zväz žien, ktorý viedla p. Katarína Hrašková (predsedníčka SZŽ).

V októbri 1977 bola za predsedníčku ZPOZ-u navrhnutá a zvolená Emília Mišurová. V roku 1978 bola v budove bývalej rímsko-katolíckej školy vybudovaná obradná miestnosť. O jej vybudovanie sa zaslúžili vtedajší predstavitelia obce – Ján Žaškovský (predseda MNV) a Ondrej Žoviak (tajomník MNV). Na kultúrnom programe sa podieľali žiaci MŠ, ZŠ, folklórna skupina a ľudová hudba.

V roku 1981 došlo opäť k zmene členov ZPOZ-u. Predsedníčkou zostala p. Emília Mišurová, členmi sa stali: p. Jancková Marta, Kajková Viera, Maťašáková Agneša, Havková Danka, Pobehová Anna, Zápotočná Ľudmila, Farko Vladimír a Hraško Ondrej.

V roku 1986 dosahoval ZPOZ v našej obci dobré výsledky, čo sa prejavilo v okresnej súťaži, kde získal 2. miesto. Kvalita práce bola ocenená aj v roku 1987 Čestným uznaním ONV v Dolnom Kubíne pri príležitosti osláv 35. výročia ZPOZ-u na Slovensku. V tomto roku získal ZPOZ vo svojej kategórii aj 1. miesto v okresnej súťaži.

V minulosti ZPOZ uskutočňoval tieto akcie:

  • Uvítanie detí do života

  • Navštevovanie prestarlých občanov

  • Rozlúčka s brancami

  • Privítanie vyslúžilých vojakov

  • Odovzdanie občianskych preukazov

  • Gratulácie jubilantom v miestnom rozhlase

  • Rozlúčky so zosnulými

  • Strieborné a zlaté svadby

V súčasnosti ZPOZ uskutočňuje len Posedenie so staršími občanmi v októbri pri príležitosti mesiaca Úcty k starším a Uvítanie detí do života (pre všetky deti, ktoré sa narodili v roku).

V roku 1992 bola obradná miestnosť zrušená, nakoľko budova bola vrátená do vlastníctva rímsko-katolíckej cirkvi. ZPOZ v súčasnosti pracuje pod novým názvom „Človek človeku“ a akcie sa uskutočňujú v sále kultúrneho domu v Žaškove.

V roku 2015 došlo k zmene členov ZPOZ-u. Predsedníčkou sa stala Anna Pobehová, členmi ZPOZ-u sa stali: Anna Repková, Janka Adamcová, Jaroslava Ľorková, Mária Langová, Zuzana Kubačová, Andrea Zelinová a Vladimír Farko.

V roku 2015 zbor opustila Jaroslava Ľorková a v roku 2019 dlhoročný člen Vladimír Farko. 

V súčasnosti ZPOZ pôsobí v tomto zložení: Anna Pobehová - predseda,  Zuzana Babiaková, Slavka Jancková, Agneša Svorenčíková,  Terézia Brodňanská a Jaroslav Bakoš.