Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Cintorín

Portál virtuálnych cintorínov

Uzatvorenie nájomnej zmluvy za hrobové miesto

Vážení občania, Obec Žaškov oznamuje, že na základe § 21 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy

Obec Žaškov ako majiteľ a správca miestneho cintorína, na základe uvedeného vyzýva všetkých nájomcov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu  (hromadne sa uzatvárali v rokoch 2013, 2014), aby tak urobili na  Obecnom úrade v Žaškove.

Taktiež vyzývame  nájomcov-pozostalých, ktorí majú vedomosť o hrobovom mieste, ktoré by chceli prenechať alebo ponúknuť na prenájom inému nájomcovi (napr. nemá sa hroboé miesto kto starať) ako prípadné voľné hrobové miesto, aby túto skutočosť oznámili na Obecnom úrade v Žaškove.

 

 

Zobraziť celý oznam ku uzatváraniu nájomných zmluv 

formulár hrobové miesta

Upozornenie

Obec Žaškov upozorňuje všetkých občanov, že vybudovanie akejkoľvek stavby  na cintoríne  alebo úpravu  existujúcej stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, urnového miesta, rámu) vyžaduje písomné  Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Žaškove:

  • stavby nového pomníka
  • stavby nového pomníka na pôvodnom bez zmeny vonkajších rozmerov
  • stavby nového pomníka na pôvodnom so zmenou vonkajších rozmerov

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Žaškove sa uskutočňuje prostredníctvom tlačiva, ktoré si môžete stiahnuť na obecnej stránke alebo vyzdvihnúť na obecnom úrade.

UPOZORŇUJEME, že bez vydania súhlasu správcu cintorína, nie je možné vykonávať žiadne stavebné práce súvisiace s výstavbou pomníkov.  

Tlačivo - ohlásenie drobnej stavby na cintoríne