Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

                                          Informácie o mimoriadnej situácii

                                                                                                                             (COVID-19)

 

 

Na základe vyhlášky sa všetky druhy hromadných podujatí (pod ktoré patria aj pohrebné obrady) musia konať v režime "OP":

Očkovaní (O):

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

Prekonaní (P):

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu,
 • u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Opatrenia pre výkon pohrebného obradu:

 • vstup do priestorov domu smútku striktne s riadne nasadeným respirátorom (FFP2)
 • osoby nachádzajúce sa v exteriéri domu smútku a cintorína sú povinné mať prekryté ústa a nos použitím respirátora

 

            Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na: deti do 6 rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným

            a ťažkým mentálnym postihnutím alebo sluchovým postihnutím.

 • vykonať dezinfekciu rúk
 • dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu
 • dodržiavať odstupy 2 m medzi osobami mimo spoločnej domácnosti dodržiavať zákaz podávania rúk zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie)

VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE HROMADNÉ PODUJATIA:

 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť (kontakty budú podľa vyhlášky po uvedenom čase skartované a nikdy nebudú použité na iné účely ako uvádza vyhláška, v zmysle GDPR)
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov atď.

Portál virtuálnych cintorínov

Uzatvorenie nájomnej zmluvy za hrobové miesto

Vážení občania, Obec Žaškov oznamuje, že na základe § 21 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy

Obec Žaškov ako majiteľ a správca miestneho cintorína, na základe uvedeného vyzýva všetkých nájomcov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu  (hromadne sa uzatvárali v rokoch 2013, 2014), aby tak urobili na  Obecnom úrade v Žaškove.

Taktiež vyzývame  nájomcov-pozostalých, ktorí majú vedomosť o hrobovom mieste, ktoré by chceli prenechať alebo ponúknuť na prenájom inému nájomcovi (napr. nemá sa kto starať o hrobové miesto a pod.) ako prípadné voľné hrobové miesto, aby túto skutočosť oznámili na Obecnom úrade v Žaškove.

 

 

Zobraziť celý oznam ku uzatváraniu nájomných zmluv 

formulár hrobové miesta

Upozornenie - výstavba/rekonštrukcia pomníkov

Obec Žaškov upozorňuje všetkých občanov, že vybudovanie akejkoľvek stavby  na cintoríne  alebo úpravu  existujúcej stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, urnového miesta, rámu) vyžaduje písomné  Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Žaškove - pri podaní sa platí správny poplato vo výške 10,00 € 

 • stavby nového pomníka
 • stavby nového pomníka na pôvodnom bez zmeny vonkajších rozmerov
 • stavby nového pomníka na pôvodnom so zmenou vonkajších rozmerov   

             (jednohrob, dvoj a viac hrob, urnové miesto)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Žaškove sa uskutočňuje prostredníctvom tlačiva, ktoré si môžete stiahnuť na obecnej stránke alebo vyzdvihnúť na obecnom úrade.

UPOZORŇUJEME, že bez vydania súhlasu správcu cintorína, nie je možné vykonávať žiadne stavebné práce súvisiace s výstavbou pomníkov.  

Tlačivo - ohlásenie drobnej stavby na cintoríne (182.43 kB)