Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

 

Spoločný stavebný úrad Oravský Podzámok

Námestie slobody 1, Dolný Kubín (budova Okresného úradu, 8. poschodie, z výťahu v pravo)

 

Ing. Kristína Spišiaková - podateľňa

e-mail: kristina.spisiakova@oravskypodzamok.sk

telefón: 0901 788 725

 

Ing. Klára Adamčiaková - referent spoločného obecného úradu

e-mail:  klara.adamciakova@oravskypodzamok.sk

telefón: 0901 788 724

 

Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská - referent spoločného obecného úradu

e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk   

telefón: 0901 788 719

 

Drobná stavba:
Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie:

Postup a doklady potrebné pri ohlásení drobnej stavby:
- podanie písomného ohlásenia a zaplatenie správneho poplatku 10,00 € na Obecnom úrad v Žaškove (tlačivo je na konci tejto stránky)

- súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach (situácia-zakreslenie, kde sa bude stavba v rámci pozemku nachádzať a jej rozmery)
- jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach (popis z akých materiálov bude zhotovená, jej rozmery.....)
- vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore v prípade, že drobnú stavbu budete realizovať svojpomocne
- pri prípojkách na inžinierske siete (voda, plyn, elektrina) vyjadrenie správcu siete
 

Kliknite pre zobrazenie detailných informácií ku drobným stavbám


Ohlásenie stavebných úprav:
Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:
- Ohlásenie 
- Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
- Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

Návrh na vydanie územného rozhodnutia:
- Návrh na vydanie územného rozhodnutia 
- Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
- Záväzné stanovisko obce 
- Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby 
- Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia
- Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu
- Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie 
- Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom 
- Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
- Návrh na nové využívanie územia 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: 
- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
- Kópia z katastrálnej mapy
- Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
- Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
- Prehlásenie stavebného dozoru
- Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
- Záväzné stanovisko obce 
- Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
- Správny poplatok 
- Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
- Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
- Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
- Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
- Opis odchýlok od stavebného povolenia
- Geometrický plán
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
- Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, ...).
- projektová dokumentácia overená stavebným úradom
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
- stavebný denník
- zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
- doklad o odstránení vád a nedorobkov
- záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením:
- Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením 
- Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
a) situačný výkres 
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
- Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti:
- Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti 
- Kolaudačné rozhodnutie
- Záväzné stanovisko obce
- Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
- Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
- Iné doklady určené stavebným úradom

 Žiadosť o odstránenie stavby:
- Žiadosť o odstránenie stavby 
- Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
- Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
- Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
- Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
- Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác 
- Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy 
- Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností 

TLAČIVÁ - kliknite pre zobrazenie