Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Stránky, kde sa dozviete veľa informácií  o triedení odpadu

a celkovo o odpadovej problematike

(budete na ne presmerovaní po kliknutí)

 

Vážení spoluobčania, touto cestou vás vyzývame a zároveň prosíme, aby ste komunálny odpad T R I E D I L I 

Za likvidáciu odpadu, ktorý je triedený (separovaný) obec platí menej finančných prostriedkov firme, ktorá tento odpad likviduje a "ušetrené" finančné prostriedky tak môže obec využiť na iný účel v oblasti hospodárenia s odpadom. 

 

Ako správne triediť použité jedlé oleje a tuky (269.68 kB)

Ako správne likvidovať nespotrebované lieky (213.41 kB)

Brantner sprievodca zberom (517.61 kB)

Čo môžeme urobiť pre znižovanie vzniku odpadov

Triedime

Ako správne triediť

Priatelia zeme

Viete čo znamenajú značky na obaloch?

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Nariadenie vlády SR č. 330/018 Z.z. - výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov

 

V zmysle § 81 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pôvodca komunálnych odpadov, okrem skutočností podľa odseku 1 písm. b) je povinný

  1. nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
  2. zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  3. užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  4. ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.