Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Územnoplánovacie informácie, týkajúce sa funkčného využitia plôch, regulatívov a podmienok pre využívanie jednotlivých plôch na území obce sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení nesrkoších predpisov.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o územnoplánovaciu informáciu 
  • alebo list žiadateľa obsahujúci požadované údaje, 

Žiadosť o UPI musí obsahovať:

meno a priezvisko fyzickej osoby /názov právnickej osoby, korešpondenčnú adresu/ číslo telefónu, mailovú adresu, katastrálne územie, parcelné čísla pozemku, register „C“ alebo „E“, investičný zámer, účel žiadosti (napr. ako podklad pre konanie o vyňatí plôch z poľnohospodárskej pôdy, pre výstavbu rod. domu ap.).

 

Správny poplatok:

  • 10,00 € v zmysle Smernice č. 14/01/2024 o poplatkoch obce

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (101.87 kB)