Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Oznámenie obce - Výzva občanom na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu

Typ: ostatné
obrázok Vybudovaním verejnej kanalizácie v rámci stavby „Odkanalizovanie obcí Dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ sú v našej obci pre občanov vytvorené podmienky pre pripojenie sa na verejnú kanalizáciu.

Touto cestou Vás chceme informovať o Vašej povinnosti, vyplývajúcej priamo zo zákona: ako vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci, kde je vybudovaná kanalizácia máte povinnosť sa na túto kanalizáciu pripojiť, a to v zmysle § 23 ods. 2 Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu sa týka nie len prípadov nových stavieb, ale aj už existujúcich stavieb, ktoré majú napr. vybudovanú žumpu (resp. sú bez žumpy), ktorá už nespĺňa požiadavky na vodotesnosť. Nakoľko žumpa má byť vodotesná v súlade s § 11 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Bližšie informácie o presnom postupe ako sa napojiť na verejnú kanalizáciu nájdete na internetovom sídle prevádzkovateľa – Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. https://www.ovs.sk/. Zároveň bude vlastníkom nehnuteľností doručený sprievodný list s informáciami o podmienkach napojenia nehnuteľností na verejnú kanalizáciu, s kontaktmi a s prihláškou na odvádzanie splaškovej odpadovej vody.

Vo vlastnom záujme preto prosíme, neodkladajte vybudovanie domovej časti prípojky na verejnú kanalizáciu. Termín pripojenia nehnuteľností je do 30. 09. 2024. Predpokladaným termínom zahájenia prevádzky vybudovanej verejnej kanalizácie v našej obci je od 08.04.2024, tento dátum je aj začiatkom pripájania.

V prípade, že si svoju zákonnú povinnosť nesplníte, Obec Žaškov je oprávnená rozhodnutím určiť Vám povinnosť pripojiť sa na kanalizáciu v súlade s § 36 ods. 7 písm. c) Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, pričom Vám bude stanovená lehota, počas ktorej budete mať povinnosť pripojiť sa na kanalizáciu. Ak si ani po vydaní rozhodnutia občan túto povinnosť nesplní, splnenie tejto povinnosti vieme vymáhať v exekučnom konaní, prípadne opakovaným ukladaním pokút.

Priestupku sa dopustí ten občan, ktorý akumuluje odpadové vody v žumpe a nepreukáže zneškodňovanie týchto odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy, pričom mu za uvedené možno uložiť pokutu do 165 Eur. V prípade nepripojenia stavby na obecnú kanalizáciu sa dopúšťate priestupku v súlade s § 40 ods. 1 písm. e) Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, pričom Vám za uvedené možno uložiť pokutu od 50 eur do 331 eur.

Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá porušila povinnosti podľa § 23 ods. 2 a § 27 ods. 7 Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, pričom jej za uvedené možno uložiť pokutu od  300 eur do 16 596 eur v súlade s § 39 ods. 1 písm. g) Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

 

Kliknite pre zobrazenie podmienok napojenia a prihlášky na stránke OVS a.s.

 


Vytvorené: 20. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 9. 4. 2024 10:13
Autor: Správca Webu