welcome svk_flag eng_flag fra_flag ger_flag

AKTUALITY

Prerušená distribúcia elektriny

Oznamujeme vám, že v dňa 30. 6. 2016 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. bude v časti obce od súpisného čísla 90 po súpisné číslo 202 (hlavná cesta) a nasledovných uliciach: Cintorínska, Chudovská, Páľovská, Hrušková, Babicovská, aj v tzv. Járku prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.


kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Letné detské tábory

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Žaškove organizuje počas letných prázdnin dva detstké letné tábory: Letný dorastový biblický tábor - Kráľovské deti (Hrabušice 25. 7. 2016 - 29. 7. 2016) a Letný dochádzkový tábor - Vitajte v autoškole (zborová miestnosť ECAV v Žaškove 11. 7. 2016 - 15. 7. 2016). Do Letného dorastového biblického tábora - Kráľovské deti je potrebné vyplniť prihlášku.

Viac informácii o táboroch a prihlášku nájdete v priložených dokumentoch.


kliknite pre zobrazenie plagátu tábora Kráľovské deti...

kliknite pre zobrazenie prihlášky do tábora Kráľovské deti...

kliknite pre zobrazenie plagátu tábora Vitajte v autoškole...


logo_ZMM

45. ročník

ŽAŠKOVSKÝ MINIMARATÓN

a

Deň Obce Žaškov

Obec Žaškov usporiada 3. júla 2016 (nedeľa) 45. ročník bežeckého podujatia Žaškovský minimaratón a Deň obce Žaškov...


kliknite pre zobrazenie viac informácii...


Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1

Do Oznámenia o zmene strategického dokumentu – Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1, je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Žaškove počas stránkových dní.


kliknite pre zobrazenie dokumentu...


UPOZORNENIE

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2016 (článok 4 ods. 2 písm. b) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 26. januára 2013 (http://www.obeczaskov.sk/dhz.htm), bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne.
Člen DHZ vo veku 18-60 rokov v hodnote 4 €, člen DHZ vo veku nad 60 rokov v hodnote 2 €. Príspevok je možné uhradiť do 30. apríla 2016 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406.
V prípade nedodržania termínu bude výbor DHZ postupovať podľa článku 5 ods. 3 a ods. 4 písm. c) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. (http://www.obeczaskov.sk/pdf/dhz_stanovy.pdf)


kliknite pre zobrazenie uznesenia...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2016

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2016 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2016 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie oznámenia k poplatku za komunálne odpady...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy