Spoločenská rubrika

Narodili sa

August 2017
Richard Kucbel
Matej Had
Ronald Klocok
Šimon Oberta

štatistika za rok 2017


Uzatvorené manželstvá

September 2017
Jozef Sokol a Soňa Baleková

Andrea Faglicová a Marek Kočalka

Matej Babic a Zuzana Ferechová

štatistika za rok 2017


Zomreli

August 2017
Mária Nemčeková
Milan Chovan

štatistika za rok 2017


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2016: 1643

Žaškov na mape

AKTUALITY 

 Úradná tabuľa obce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.09.2017 začala na základe žiadosti od Základnej školy s materskou školou Žaškov, Žaškov č. 219, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. C-KN 1224 k. ú. Žaškov a parc.č. E-KN 99522 v k. ú. Žaškov, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Vyvesené: 18. 9. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia... 


Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce, v zmysle zákona, zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na 19. septembra 2017 (utorok) o 16:00 do klubu kultúrneho domu v Žaškove.

kliknite pre zobrazenie pozvánky...


 Delegovanie do okrskových volebných komisií

OBEC ŽAŠKOV zverejňuje v súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Elektronická  adresa na doručovanie „Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tlačivo a náležitosti, ktoré musí obsahovať „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?nr16-delegovanie


 Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €.

kliknite pre zobrazenie celej správy...


logo_ZMM_mini

Poďakovanie

nedeľu 2. júla 2017 sa v našej obci uskutočnil už po 46-krát Žaškovský minimaratón a tretíkrát aj kultúrne podujatie Deň obce Žaškov. Tento ročník bol bohatý na účasť pretekárov a zúčastnilo sa ho celkovo 305 súťažiacich čo je o 104 viac ako v roku 2016 a o 96 viac oproti roku 2015. V detských a žiackych kategóriách si sily zmeralo celkovo 160 súťažiacich. V kategóriách dospelých, dorastencov a seniorov štartovalo celkovo 145 pretekárov. Teší nás zvýšený počet štartujúcich hlavne v detských kategóriách aj napriek neistému počasiu. V hlavnej mužskej kategórii 18-39 rokov prvé miesto získal Volodymyr Timashov z Ľvova na Ukrajine, druhé Viktor Starodubtsev a tretie miesto patrí Oleksandrovi Chenikalovi obaja z klubu Demolex Bardejov.... zobraziť viac... 

Výsledky 46. ročníka ŽMM

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie dospelých
kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie detí
kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie najlepší pretekári a pretekárky z Oravy
kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie najlepší pretekári a pretekárky zo Žaškova
kliknite pre zobrazenie všetkých sponzorov Žaškovského minimaratónu a Dňa obce Žaškov
kliknite pre zobrazenie fotoalbumu


Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Základné informácie pre voliča o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00.

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


 Zverejnenie zákaziek s nízkymi hodnotami – I. štvrťrok 2017

v zmysle § 102a ods. 2 zák. o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Polícia radí seniorom

Upozornenie policajného zboru SR.

kliknite pre zobrazenie upozornenia...


 

Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy