welcome svk_flag eng_flag fra_flag ger_flag

AKTUALITY

III. ročník súťaže družstiev prvej pomoci dospelých

Slovenský červený kríž - miestny spolok Žaškov Vás pozýva 11. 6. 2016 od 8:30 (sobota) do areálu ZŠ Žaškov na III. ročník súťaže družstiev prvej pomoci dospelých.


kliknite pre zobrazenie plagátu...


Úradná tabuľa obce

VZN č. 4 / 2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žaškov

Vyvesené: 26. 5. 2016

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Oznámenie o strategickom dokumente

obec Žaškov ako dotknutá obec, oznamuje verejnosti, že môže na Obecnom úrade v Žaškove , v pracovných dňoch počas úradných hodín, do oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Oravská Poruba, Zmeny a doplnky č.1“ nahliadnuť, , robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie je verejnosti prístupné po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Vyvesené: 16. 5. 2016

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

kliknite pre zobrazenie strategického dokumentu...


Plán práce

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2016


kliknite pre zobrazenie plánu...


Plnienie rozpočtu

Plnenie rozpočtu obce Žaškov za I. štrťrok 2016


kliknite pre zobrazenie prijímov...

kliknite pre zobrazenie výdavkov...

kliknite pre zobrazenie plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ Žaškov v I. štvrťroku 2016...


Zápis do materskej školy

Zápis do materskej školy v Žaškove bude prebiehať od 30. 4. 2016 do 30. 5. 2016. Pozývame rodičov na týždeň otvorených dverí od 23. 5. 2016 do 27. 5. 2016 v čase od 14:30 do 15:30.


kliknite pre zobrazenie plagátu...


UPOZORNENIE

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2016 (článok 4 ods. 2 písm. b) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 26. januára 2013 (http://www.obeczaskov.sk/dhz.htm), bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne.
Člen DHZ vo veku 18-60 rokov v hodnote 4 €, člen DHZ vo veku nad 60 rokov v hodnote 2 €. Príspevok je možné uhradiť do 30. apríla 2016 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406.
V prípade nedodržania termínu bude výbor DHZ postupovať podľa článku 5 ods. 3 a ods. 4 písm. c) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. (http://www.obeczaskov.sk/pdf/dhz_stanovy.pdf)


kliknite pre zobrazenie uznesenia...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2016

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2016 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2016 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie oznámenia k poplatku za komunálne odpady...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy