welcome svk_flag eng_flag fra_flag ger_flag
kalendar_podujati

zobraziť kalendár


kalendar


spolocenska_kronika

Narodili sa

Júl 2016- Oliver Miklošovič

Júl 2016- Martin Karcol

Júl 2016- Dominika Otrubová

Júl 2016- Natália Kubačková

štatistika za rok 2016



Uzatvorené manželstvá

August 2016 - Katarína Púčeková a Tomáš Vlček

August 2016 - Ján Lang a Jana Cádrová

štatistika za rok 2016



Zomreli

September 2016 - Milan Mendeľ

September 2016 - Ladislav Mikuš

September 2016 - Viera Svitková

September 2016 - Katarína Repková

štatistika za rok 2016



Link na mapku (cintoriny.sk)



Počet obyvateľov

k 31. 12. 2015: 1631



denny_stacionar

Čo je denný stacionár?


Prevádzka denného stacionára


Žiadosť o umiestnenie


dolezite_odkazy

Dôležité tel. kontakty


Prevádzka Slovenskej pošty
v Žaškove


Ambulancia praktickej lekárky
MUDr. Zuzany Butvinovej


Predaj mlieka z pojazdného mliekomatu


Preskúšanie sirény


Obecná knižnica


odpadove_hospodarstvo

Odpadové hospodárstvo
(vývoz, zber, triedenie odpadu)


vpravo_bottom

AKTUALITY

Úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška - začatie obstarávania „Územného plánu obce Žaškov“

Vyvesené: 22. 8. 2016

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

čo je územný plán...

kliknite pre zobrazenie tlačiva požiadavky k územnému plánu...


Výstup na Hrdoš

Klub priateľov športu Žaškov Vás pozýva na Výstup na Hrdoš. Výstup začne 25. 9. 2016 o 9:30 od ZŠ s MŠ v Žaškove.


kliknite pre zobrazenie plagátu...


Nové kontajnery na šatstvo

V obci pribudli ešte 2 kontajnery na šatstvo, textil, obuv a hračky.


kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Oznam

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 140 / 2014 Z. z.


kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Oznam

Obec Žaškov, ako obstarávateľ strategického dokumentu a súčasne ako dotknutá obec, oznamuje verejnosti, že môže na Obecnom úrade v Žaškove, v pracovných dňoch počas úradných hodín, do oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Žaškov“ nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie je verejnosti prístupné po dobu 14 dní od jeho doručenia.


kliknite pre zobrazenie oznámenia...


Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Žaškov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 20. septembra 2016 (utorok) o 16:00 hod. do klubu kultúrneho domu v Žaškove.


kliknite pre zobrazenie pozvánky...


Trnkárik reprezentoval obec na Podroháčskych slávnostiach

trnkarik_podrohacske_slavnosti

Poďakovanie

V nedeľu 03. júla 2016 sa v našej obci uskutočnil už po 45-krát Žaškovský minimaratón a druhýkrát aj kultúrne podujatie Deň obce Žaškov. Tento ročník bol priemerný a zúčastnilo sa ho celkovo 201 súťažiacich čo je o 8 menej ako v roku 2015 a o 77 menej oproti roku 2014. V detských a žiackych kategóriách si sily zmeralo celkovo 98 súťažiacich. V kategóriách dospelých, dorastencov a seniorov štartovalo celkovo 103 pretekárov...


kliknite pre zobrazenie celého poďakovania...


logo_ZMM

VÝSLEDKY 45. ročník

ŽAŠKOVSKÝ MINIMARATÓN

a

Deň Obce Žaškov

Obec Žaškov usporiadala 3. júla 2016 (nedeľa) 45. ročník bežeckého podujatia Žaškovský minimaratón a Deň obce Žaškov...


kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie dospelých

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie detí

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie najlepší pretekári a pretekárky z Oravy

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie najlepší pretekári a pretekárky zo Žaškova


UPOZORNENIE

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2016 (článok 4 ods. 2 písm. b) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 26. januára 2013 (http://www.obeczaskov.sk/dhz.htm), bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne.
Člen DHZ vo veku 18-60 rokov v hodnote 4 €, člen DHZ vo veku nad 60 rokov v hodnote 2 €. Príspevok je možné uhradiť do 30. apríla 2016 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406.
V prípade nedodržania termínu bude výbor DHZ postupovať podľa článku 5 ods. 3 a ods. 4 písm. c) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. (http://www.obeczaskov.sk/pdf/dhz_stanovy.pdf)


kliknite pre zobrazenie uznesenia...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2016

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2016 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2016 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie oznámenia k poplatku za komunálne odpady...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy