Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Správy

Pozvánka na zasadnutie Urbáru - pozemkové spoločenstvo Žaškov

Výbor Urbáru - pozemkové spoločenstvo Žaškov zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa bude konať 21. októbra 2018 o 14.00 hodine v Kultúrnom dome v Žaškove celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Veličná - Zmeny a doplnky č. 1"

Obec Žaškov ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. informuje verejnosť a oznamuje, že do Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Veličná – Zmeny a doplnky č. 1“ je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Žaškove počas stránkových dní. celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Správca Webu

Verejná vyhláška o začatí prerokovania Návrhu „Územného plánu obce Žaškov“

Verejná vyhláška o začatí prerokovania Návrhu „Územného plánu obce Žaškov“ celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: Správca Webu

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.
celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: admin prevod

Fašiangový sprievod dedinou (2018)

Fašiangový sprievod celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Lucie Ducháčková
minimaraton

Výsledky a fotoalbum - 47. ročníka - 1. júla 2018

V nedeľu 1. júla 2018 sa v našej obci uskutočnil už po 47-krát Žaškovský minimaratón a štvrtýkrát aj kultúrne podujatie Deň obce Žaškov. celý text

ostatné | 9. 8. 2018 | Autor: admin prevod

Doplnený knižný fond v obecnej knižnici

Obecná knižnica v Žaškove oznamuje všetkým čitateľom, že knižný fond našej knižnice bol doplnený o nové tituly, ktoré boli zakúpené vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia. celý text

ostatné | 9. 8. 2018 | Autor: admin prevod

Určenie orientačného čísla - výmena občianskych preukazov

Obec Žaškov oznamuje, že rozhodla zápisom do registra adries a tým určila orientačné čísla stavbám so súpisným čislom postaveným v obci Žaškov. celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor: admin prevod

Poplatok za komunálny odpad na rok 2018

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2018 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok. celý text

ostatné | 7. 8. 2018 | Autor: admin prevod

Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €. celý text

ostatné | 14. 2. 2017 | Autor: admin prevod