Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Žiadosť o potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované. Pre účely zápisu údajov o práve do katastra nehnuteľností a iné.

 

K vybaveniu potrebujete (Stavby postavené po 1.10.1976):

  •  Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
  •  Číslo listu vlastníctva
  •  Kópia zachovaných dokladov viažúcich sa k realizácii stavby (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, povolenie k užívaniu stavby resp. čestné vyhlásenie osôb, ktorým vek budovy je známy*)

 K vybaveniu potrebujete (Stavby postavené pred 1.10.1976): 

  • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
  • Číslo lisu vlastníctva
  • Užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže žiadateľ preukázať vlastníctvo k stavbe
  • Čestné vyhlásenie (ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané)**

Poplatok:   7,- € (Smernica č. 14/01/2024 o poplatkoch obce)

 

Žiadosť o potvrdenie o veku stavby (66.75 kB)

Čestné vyhlásenie (12.79 kB)*

Čestné vyhlásenie (stavby pred 1976) (33 kB)**