Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2016

vzn_3_2016_dodatok_1 Stiahnuté: 253x | 13.08.2018

VZN 2 / 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou Stiahnuté: 232x | 13.08.2018

VZN 1 / 2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadnia Stiahnuté: 253x | 13.08.2018

2015

VZN 2 / 2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Žaškov Stiahnuté: 342x | 13.08.2018

VZN 1 / 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne stavebné odpady Stiahnuté: 272x | 13.08.2018

VZN 4 / 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 244x | 13.08.2018

VZN 3 / 2015 o určení školského obvodu Stiahnuté: 318x | 13.08.2018

2013

VZN 5 / 2013 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Žaškov Stiahnuté: 234x | 13.08.2018

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Žaškov Stiahnuté: 234x | 13.08.2018

2012

VZN 3 / 2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Žaškov (obsahuje 1 dodatok) Stiahnuté: 382x | 13.08.2018

Všeobecné podmienky priameho predaja majetku obce Žaškov Stiahnuté: 210x | 13.08.2018

VZN 2 / 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby Stiahnuté: 186x | 13.08.2018

2011

VZN 1 / 2011 ustanovuje niektoré podmienky a podrobnosti o chove, držaní a vodení psov v obci Žaškov Stiahnuté: 236x | 13.08.2018

2009

VZN 19 / 2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Žaškov Stiahnuté: 173x | 13.08.2018

2007

VZN 14 / 2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 164x | 13.08.2018

Zásady hospodárenia s majetkom obce Žaškov Stiahnuté: 162x | 13.08.2018

Stránka