Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2015

VZN 2 / 2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Žaškov Stiahnuté: 176x | 13.08.2018

VZN 1 / 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne stavebné odpady Stiahnuté: 180x | 13.08.2018

VZN 4 / 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 162x | 13.08.2018

VZN 3 / 2015 o určení školského obvodu Stiahnuté: 193x | 13.08.2018

2013

VZN 5 / 2013 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Žaškov Stiahnuté: 165x | 13.08.2018

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Žaškov Stiahnuté: 155x | 13.08.2018

2012

VZN 3 / 2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Žaškov (obsahuje 1 dodatok) Stiahnuté: 240x | 13.08.2018

Všeobecné podmienky priameho predaja majetku obce Žaškov Stiahnuté: 137x | 13.08.2018

VZN 2 / 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby Stiahnuté: 125x | 13.08.2018

2011

VZN 1 / 2011 ustanovuje niektoré podmienky a podrobnosti o chove, držaní a vodení psov v obci Žaškov Stiahnuté: 156x | 13.08.2018

2009

VZN 19 / 2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Žaškov Stiahnuté: 113x | 13.08.2018

2007

VZN 14 / 2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 103x | 13.08.2018

Zásady hospodárenia s majetkom obce Žaškov Stiahnuté: 103x | 13.08.2018

Stránka