Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 113x | 05.05.2021

2020

VZN č. 1/2020 o záväznej časti Územného plánu obce Žaškov Stiahnuté: 236x | 20.04.2020

VZN č. 2/2020 o miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich používaní na území obce Žaškov Stiahnuté: 267x | 19.03.2021

VZN č. 3/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, príspevkov a úhradách za poskytované služby Stiahnuté: 152x | 07.01.2021

VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žaškov Stiahnuté: 175x | 05.01.2021

VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 104x | 15.01.2021

VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Stiahnuté: 71x | 15.01.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 78x | 05.01.2021

2019

VZN Obce Žaškov č. 2 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné a komunálne odpady Stiahnuté: 153x | 07.01.2020

2018

VZN č. 1 / 2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Stiahnuté: 274x | 21.01.2019

Dodatok č. 2 k VZN č. 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí Stiahnuté: 255x | 07.09.2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 616x | 10.01.2019

Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 213x | 11.01.2019

2017

VZN 1 / 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 248x | 13.08.2018

2016

VZN 6 / 2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Žaškov Stiahnuté: 776x | 13.08.2018

VZN 5 / 2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v obci Žaškov Stiahnuté: 215x | 13.08.2018

VZN 4 / 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žaškov Stiahnuté: 454x | 13.08.2018

VZN 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí Stiahnuté: 264x | 13.08.2018

vzn_3_2016_dodatok_1 Stiahnuté: 237x | 13.08.2018

VZN 2 / 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou Stiahnuté: 217x | 13.08.2018

Stránka