Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2020

VZN č. 1/2020 o záväznej časti Územného plánu obce Žaškov Stiahnuté: 47x | 20.04.2020

VZN č. 2/2020 o miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich používaní na území obce Žaškov Stiahnuté: 36x | 29.06.2020

2019

VZN Obce Žaškov č. 2 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné a komunálne odpady Stiahnuté: 71x | 07.01.2020

2018

VZN č. 1 / 2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Stiahnuté: 175x | 21.01.2019

Dodatok č. 2 k VZN č. 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí Stiahnuté: 182x | 07.09.2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 370x | 10.01.2019

Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 130x | 11.01.2019

2017

VZN 1 / 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 143x | 13.08.2018

2016

VZN 6 / 2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Žaškov Stiahnuté: 427x | 13.08.2018

VZN 5 / 2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v obci Žaškov Stiahnuté: 147x | 13.08.2018

VZN 4 / 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žaškov Stiahnuté: 276x | 13.08.2018

VZN 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí Stiahnuté: 186x | 13.08.2018

vzn_3_2016_dodatok_1 Stiahnuté: 160x | 13.08.2018

VZN 2 / 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou Stiahnuté: 139x | 13.08.2018

VZN 1 / 2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadnia Stiahnuté: 162x | 13.08.2018

2015

VZN 4 / 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 152x | 13.08.2018

VZN 3 / 2015 o určení školského obvodu Stiahnuté: 175x | 13.08.2018

VZN 2 / 2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Žaškov Stiahnuté: 158x | 13.08.2018

VZN 1 / 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne stavebné odpady Stiahnuté: 166x | 13.08.2018

2013

VZN 5 / 2013 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Žaškov Stiahnuté: 151x | 13.08.2018

Stránka