Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2022

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 44x | 19.07.2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2020 o určení nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žaškov Stiahnuté: 43x | 19.07.2022

VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a šk.zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žaškov Stiahnuté: 3x | 03.01.2023

VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 3x | 03.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žaškov č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 8x | 04.01.2023

2021

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 154x | 05.05.2021

2020

VZN č. 1/2020 o záväznej časti Územného plánu obce Žaškov Stiahnuté: 298x | 20.04.2020

VZN č. 2/2020 o miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich používaní na území obce Žaškov Stiahnuté: 324x | 19.03.2021

VZN č. 3/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, príspevkov a úhradách za poskytované služby Stiahnuté: 193x | 07.01.2021

VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žaškov Stiahnuté: 234x | 05.01.2021

VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 151x | 15.01.2021

VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Stiahnuté: 106x | 15.01.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 109x | 05.01.2021

2019

VZN Obce Žaškov č. 2 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné a komunálne odpady Stiahnuté: 187x | 07.01.2020

2018

VZN č. 1 / 2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Stiahnuté: 316x | 21.01.2019

Dodatok č. 2 k VZN č. 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí Stiahnuté: 299x | 07.09.2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 684x | 10.01.2019

Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 247x | 11.01.2019

2017

VZN 1 / 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 288x | 13.08.2018

2016

VZN 6 / 2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Žaškov Stiahnuté: 865x | 13.08.2018

Stránka