Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN č. 1/2023 o zrušení VZN č. 2/2020 o miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich používaní na území obce Žaškov Stiahnuté: 30x | 20.02.2023

VZN č. 2/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žaškov Stiahnuté: 4x | 31.08.2023

2022

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov - zrušené VZN-kom č. 2/2022 Stiahnuté: 73x | 15.05.2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2020 o určení nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žaškov - zrušené VZN-kom č. 1/2022 Stiahnuté: 73x | 15.05.2023

VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a šk.zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žaškov - zrušené VZN-kom č. 2/2023 Stiahnuté: 36x | 22.05.2023

VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 30x | 03.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žaškov č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 53x | 04.01.2023

2021

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 185x | 05.05.2021

2020

VZN č. 1/2020 o záväznej časti Územného plánu obce Žaškov Stiahnuté: 345x | 20.04.2020

VZN č. 2/2020 o miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich používaní na území obce Žaškov – zrušené VZN-kom č. 1/2023 Stiahnuté: 368x | 15.05.2023

VZN č. 3/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, príspevkov a úhradách za poskytované služby Stiahnuté: 233x | 07.01.2021

VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žaškov - zrušené VZN-kom č. 1/2022 Stiahnuté: 276x | 15.05.2023

VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené VZN-kom č. 3/2022 Stiahnuté: 182x | 15.05.2023

VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Stiahnuté: 142x | 15.01.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 141x | 05.01.2021

2019

VZN Obce Žaškov č. 2 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné a komunálne odpady - platné do 31.12.2020 Stiahnuté: 228x | 15.05.2023

2018

VZN č. 1 / 2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Stiahnuté: 353x | 21.01.2019

Dodatok č. 2 k VZN č. 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí - zrušené Stiahnuté: 333x | 22.05.2023

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené VZN č. 2/2019 Stiahnuté: 732x | 15.05.2023

Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov Stiahnuté: 280x | 11.01.2019

Stránka