Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN č. 1/2023 o zrušení VZN č. 2/2020 o miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich používaní na území obce Žaškov Stiahnuté: 86x | 20.02.2023

VZN č. 3/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 53x | 19.10.2023

- príloha č. 1 k VZN č. 3/2023 o dotáciách (žiadosť) Stiahnuté: 44x | 03.11.2023

- príloha č. 2 k VZN č. 3/2023 o dotáciách (vyúčtovanie) Stiahnuté: 46x | 03.11.2023

VZN č. 4/2023, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 41x | 02.11.2023

VZN č. 5/2023 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Žaškov Stiahnuté: 49x | 02.11.2023

VZN č. 6/2023 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 40x | 02.11.2023

VZN č. 7/2023 o určení spádovej materskej školy Stiahnuté: 47x | 02.11.2023

VZN č. 8/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Žaškov Stiahnuté: 59x | 02.11.2023

VZN č. 9/2023, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 50x | 02.11.2023

VZN č. 10/2023 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Žaškov Stiahnuté: 51x | 02.11.2023

VZN č. 11/2023 o chove, vodení a držaní psov na území obce Žaškov Stiahnuté: 53x | 02.11.2023

VZN č. 12/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žaškov Stiahnuté: 57x | 02.11.2023

VZN č. 13/2023, ktorým sa zrušujú niektoré VZN obce Žaškov Stiahnuté: 63x | 20.11.2023

VZN č. 14/2023 o poskytovaní príspevkov v sociálnej oblasti Stiahnuté: 43x | 08.01.2024

VZN č. 15/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 56x | 08.01.2024

VZN č. 16/2023 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 41x | 08.01.2024

VZN č. 17/2023 o zákaze umiestnenia herní a kasín a území obce Žaškov Stiahnuté: 37x | 08.01.2024

VZN č. 18/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žaškov Stiahnuté: 37x | 08.01.2024

2020

VZN č. 1/2020 o záväznej časti Územného plánu obce Žaškov Stiahnuté: 411x | 20.04.2020

Stránka