Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 1146/2022

Oznámenie o začatí verejného prerokovania Konceptu Územného plánu regiónu Žilinského kraja

Žilinský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom 302/20021 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a Zákonom 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej aj stavebný zákon) zabezpečuje obstarávanie Územného plánu regiónu Žilinského kraja (ďalej aj ÚPN R ŽK).

V súlade s ustanoveniami § 21 stavebného zákona Žilinský samosprávny kraj Vám oznamuje prerokovanie Konceptu Územného plánu regiónu Žilinského kraja. Zároveň oznamuje predĺženie lehoty verejného prerokovania a pripomienok ku Konceptu ÚPN R ŽK o 30 dní t.j. na 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí verejného prerokovania

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko v lehote do 60 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Na stanoviská uplatnené po tejto lehote nebude prihliadnuté.  

Žilinský samosprávny kraj zároveň predkladá predmetný koncept k nahliadnutiu. S Konceptom ÚPN R ŽK je možné oboznámiť sa počas pripomienkového konania na web stránke Žilinského samosprávneho kraja,

link: http:// www.regionzilina.sk/sk/strategicke-dokumenty-zsk/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja.html

Oznámenie ŽSK.pdf (78 kB)

Vyvesené: 25. 7. 2022

Dátum zvesenia: 25. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť