Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Skontrolujte si občianske preukazy !

Typ: náš tip | ostatné
obrázok Aj súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sú vyhlásené na deň 29.10.2022, dávame do pozornosti, aby ste si skontrolovali svoje občianske preukazy.

 

Na základe usmernenia školiteľa z Okresného úradu D. Kubín bude vo voľbách prebiehať overenie totožnosti voličov len na základe predloženého občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte cudzinca. V tejto súvislosti je potrebné dať do pozornosti skutočnosť, že volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca a ten komisia porovná s údajmi uvedenými v zozname voličov. POZOR – občiansky preukaz musíte mať pri sebe a musí byť platný. Ak komisia zistí, že volič preukázal totožnosť neplatným občianskym preukazom, neumožní mu účasť vo voľbách.

V súvislosti s problematikou občianskych preukazov voličov, v ktorých došlo v zmene názvu ulíc, resp. v obciach, v ktorých došlo k pomenovaniu ulíc, ktoré doposiaľ neboli označené názvom Vám oznamujeme, že Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa na svojom zasadnutí dňa 24. 08. 2022 zaoberala predmetnou problematikou a v tejto veci prijala uznesenie nasledovného znenia:

„Uznesenie č. 28.5.1 zo dňa 24.08.2022

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) v nadväznosti na otázky, ktoré boli doručené štátnej komisii, týkajúce sa preukazovania totožnosti voliča vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí (ďalej len „spojené voľby“), ktoré sa vykonajú 29.10.2022, prijala nasledovné uznesenie:

Podľa § 150, ako aj § 182 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojených voľbách sa volič vo volebnej miestnosti preukazuje občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca. Uvedenými dokladmi volič jednak preukazuje svoju totožnosť, ako aj skutočnosť, že má trvalý pobyt evidovaný na adrese patriacej do príslušného volebného okrsku.

Účelom overovania totožnosti je overenie skutočností, či volič je oprávnený hlasovať v príslušnom volebnom okrsku s cieľom zabezpečiť voličovi výkon jeho volebného práva zaručeného Ústavou Slovenskej republiky.

Ak z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených viacerými vonkajšími okolnosťami a vyťaženosti pracovísk vydávajúcich doklady totožnosti nastane situácia, že v občianskom preukaze, resp. v doklade o pobyte cudzinca nie sú zaznamenané zmeny údajov nezavinené voličom (zmena názvu ulice, resp. pomenovanie ulíc v obci, v ktorej ulice doposiaľ neboli označené názvom a pod.), s ohľadom na účel a zmysel legislatívnej úpravy volebného práva,

je potrebné na účely výkonu volebného práva akceptovať aj takýto občiansky preukaz alebo doklad o pobyte cudzinca

za predpokladu, že nie sú pochybnosti o totožnosti osoby, ktorá predložila takýto občiansky preukaz, resp. doklad o pobyte cudzinca a o jeho oprávnení hlasovať v príslušnom volebnom okrsku.

Uvedené sa vzťahuje aj na overenie totožnosti a miesta pobytu kandidáta pri preskúmavaní kandidátnej listiny volebnou komisiou, ktorá rozhoduje o registrácii kandidátov a na posudzovanie úplnosti údajov o voličoch uvedených na podpisovej listine nezávislého kandidáta.

V súvislosti s občianskymi preukazmi štátna komisia upozorňuje na prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 obsiahnutom v § 19a zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého platnosť občianskeho preukazu, ktorá uplynula počas krízovej (mimoriadnej) situácie, sa predlžuje do uplynutia jedného až štyroch mesiacov od odvolania krízovej (mimoriadnej) situácie.“

Upozorňujeme, že platnosť občianskeho preukazu sa skúma pri všetkých právnych úkonoch, (napr. pri overovaní podpisu na splnomocnenia, kúpne, darovacie zmluvy atď.). Takže je v záujme každého občana, vymeniť si občiansky preukaz, ak si je vedomý alebo po prečítaní tohto oznamu zistí, že napríklad: má občiansky preukaz tzv. knižôčku alebo aj nový a s neobmedzenou platnosťou, ďalej všetci, ktorí v ňom nemáte uvedenú ulicu alebo aj ulicu máte, ale vám chýba orientačné číslo, ktoré sa uvádza za súpisným číslom – všetci máte momentálne neplatné občianske preukazy a je vo vašom záujme v čo najkratšej dobe si ich vymeniť. Na túto skutočnosť ste boli upozorňovaní  už v roku 2017.

Ak ešte nemáte vymenený občiansky preukaz z dôvodu, že došlo k zmene adresy v súvislosti s platnosťou VZN 6/2016 o označovaní ulíc....., tak výmena občianskeho preukazu je bezplatná.

 

Zákon č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch ......

 


Príloha

Vytvorené: 24. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 26. 8. 2022 14:25
Autor: Správca Webu