Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2018

VZN č. 1 / 2018 Stiahnuté: 26x | 07.09.2018

Dodatok č. 2 k VZN č. 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí Stiahnuté: 36x | 07.09.2018

2017

VZN 1 / 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 22x | 13.08.2018

2016

VZN 6 / 2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Žaškov Stiahnuté: 31x | 13.08.2018

VZN 5 / 2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v obci Žaškov Stiahnuté: 23x | 13.08.2018

VZN 4 / 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žaškov Stiahnuté: 28x | 13.08.2018

VZN 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí Stiahnuté: 39x | 13.08.2018

vzn_3_2016_dodatok_1 Stiahnuté: 40x | 13.08.2018

VZN 2 / 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou Stiahnuté: 21x | 13.08.2018

VZN 1 / 2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadnia Stiahnuté: 14x | 13.08.2018

2015

VZN 4 / 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 18x | 13.08.2018

VZN 3 / 2015 o určení školského obvodu Stiahnuté: 23x | 13.08.2018

VZN 2 / 2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Žaškov Stiahnuté: 20x | 13.08.2018

VZN 1 / 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne stavebné odpady Stiahnuté: 24x | 13.08.2018

2013

VZN 5 / 2013 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Žaškov Stiahnuté: 24x | 13.08.2018

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Žaškov Stiahnuté: 23x | 13.08.2018

2012

VZN 3 / 2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Žaškov (obsahuje 1 dodatok) Stiahnuté: 24x | 13.08.2018

Všeobecné podmienky priameho predaja majetku obce Žaškov Stiahnuté: 23x | 13.08.2018

VZN 2 / 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby Stiahnuté: 21x | 13.08.2018

2011

VZN 1 / 2011 ustanovuje niektoré podmienky a podrobnosti o chove, držaní a vodení psov v obci Žaškov Stiahnuté: 21x | 13.08.2018

Stránka