Zrealizované projekty v našej obci

Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

Podobne ako na kultúrny dom tak aj na zberný dvor sa nám podarilo získať financie z fondov EU. Tiež to nebolo na prvý krát. Od roku 2012 sme opakovane podávali žiadosť na Enviromentálnom fonde patriaci pod MŽP SR no neúspešne.

kliknite pre zobrazenie viac info...
kliknite pre zobrazenie projektu...
kliknite pre zobrazenie fotoalbumu...


Zvýšenie energetickej efektívnosti Kultúrneho domu

Pred rokom nám prišlo oznámenie že nám bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP na projekt ,,Zvýšenie energetickej efektívnosti Kultúrneho domu“. Čo sa nepodarilo v roku 2014 vyšlo teraz.

kliknite pre zobrazenie viac info...
kliknite pre zobrazenie projektu...
kliknite pre zobrazenie fotoalbumu...


Rekonštrukcia verejného osvetlenia

V roku 2015 získala obec z fondov EU dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Vzhľadom na to, že zmluva o poskytnutí NFP bola zverejnená v CRZ až 13 decembra dodávateľ nedokázal uvedený projekt zrealizovať v termíne do 31.12.2015 nemohli sme uvedenú dotáciu využiť. Tento rok OZ rozhodlo, že rekonštrukciu VO zrealizujeme z vlastných prostriedkov.

kliknite pre zobrazenie viac info...
kliknite pre zobrazenie fotoalbumu...


Vybudovanie vodozádržných opatrení v našej obci

Naša obec sa zapojila a bola zaradená do zoznamu obcí druhého realizačného projektu - Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011.

kliknite pre zobrazenie projektu...
kliknite pre zobrazenie fotoalbumu...


Kamerový systém v obci je už v prevádzke

Od konca októbra 2012 je prevádzke nový bezpečnostný prvok v našej obci a to kamerový systém. Množstvo priestupkov a prejavov vandalizmu, ktoré sú v našej obci čoraz častejšie, potvrdili opodstatnenosť pre vybudovanie tohto preventívneho bezpečnostného opatrenia.

kliknite pre zobrazenie celého oznamu...